026 702 90 00

Privacy policy

Dit is de Privacy Verklaring van Natuurcentrum Arnhem. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens.

Uitgangspunt

Uitgangspunt is, dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van personeelsleden, vrijwilligers, stagiaires, bezoekers, klanten en andere persoonlijke relaties. Natuurcentrum Arnhem houdt zich daarbij aan de relevante wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens en goedgekeurde gedragscodes. Wij treffen alle noodzakelijke maatregelen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. Natuurcentrum Arnhem houdt zich daarbij in het bijzonder aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerkt Natuurcentrum Arnhem

Natuurcentrum Arnhem verwerkt alleen die persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn om de doelstellingen van de organisatie te kunnen uitvoeren en aan de vereisten van goed werkgeverschap te kunnen voldoen. Natuurcentrum Arnhem verwerkt van relaties alleen die persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor een goede en efficiënte werkrelatie. Natuurcentrum Arnhem zal geen persoonsgegevens verwerken, waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken. Tevens zal Natuurcentrum Arnhem geen gegevens over gezondheid (behalve indien relevant voor uitvoering van de functie), of gegevens m.b.t. iemands seksuele geaardheid verwerken.

Rechten van betrokkenen

Natuurcentrum Arnhem eerbiedigt de rechten van de personen, waarvan persoonsgegevens worden verwerkt en is transparant over de verwerking daarvan. De betrokkene heeft het recht op inzage van, en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Beveiliging van persoonsgegevens

Rekening houdend met de aard, omvang en het doel van de verwerking, alsook met de waarschijnlijkheid en ernst van de risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen, treft Natuurcentrum Arnhem passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met de AVG wordt uitgevoerd. Die maatregelen worden periodiek geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd.

Melding van incidenten

Indien een incident met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, dat een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, wordt dit door Natuurcentrum Arnhem gemeld aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit en wel binnen 72 uur, nadat zij er kennis van heeft genomen. Natuurcentrum Arnhem neemt in verwerkersovereenkomsten met derden op, dat zij zonder onredelijke vertraging Natuurcentrum Arnhem informeren over een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens.
Wanneer een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, deelt Natuurcentrum Arnhem dit de betrokkene onmiddellijk mee.

Website

Natuurcentrum Arnhem verwerkt persoonsgegevens van iedereen, die onze website bezoekt en daar (digitale) gegevens achterlaat. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Facebook

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.
Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De gegevens worden maximaal 50 maand bewaard. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Cookies

Wijzigingen

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op via info@natuurcentrumarnhem.nl


Wist je dat...

Ons Trekpaard Daan in de zomer een deken draagt?
Wil je meer weten?
Een egel ‘s winters zijn lichaamstemperatuur laat dalen naar 5 graden of minder?
Wil je meer weten?

Tips voor thuis

Laat bladeren in je tuin liggen

In de herfst vallen de bladeren in je tuin, laat ze lekker liggen! Ze verteren en verdwijnen vanzelf. Dit zorgt voor een betere bodem, die minder snel uitdroogt. Ook de dieren profiteren hiervan!

Groene tips

Ontdek de natuur